Generalforsamling 24. juni 2021

20 stemmeberettiget medlemmer var til stede.

Valg af dirigent: Bestyrelsen peger på Steen Sørensen, som vælges.

Steen oplyser, at generalforsamlingen er lovligt varslet, d. 9. juni 2021, som er mere end 14 dage før afholdelsen.

Steen redegør for, at generalforsamlingen pga. Corona, ikke er afholdt i februar måned, som vedtægterne ellers angiver.

Der er ingen af de fremmødte, der antaster dette.

 

Formandens beretning.

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning.

Den kan læses her.

Det var ingen bemærkninger til beretningen. Godkendt.

 

Kassereren fremlagde regnskab for perioden 1. november 2019 – 31. december 2020. Fra budget på +21.000 kr. endte regnskabet med et minus på 372.000 kr.

Konklusionen er, at den sportslige udvikling er gået hurtigere end den organisatoriske og sponsormæssige udvikling kunne følge med.

Corona nedlukning har ramt kiosk mm. meget hårdt, og indtægterne herfra er markant mindre end budgetteret.

Regnskabet godkendt.

 

Kassereren orienterer om budget for 2021. Her budgetteres med overskud på 40.000 kr., således den negative egenkapital barberes væk over to år.

 

Kommentarer:

Lars Vestergaard: Man bør revurdere, om ikke den negative egenkapital skal barberes væk som det første, og på 1 år.

Eske: Ønsker forklaring på trænerudgift på 400.000 kr. og fordeling af denne. Svar: 250.000-300.000 kr. trænerudgift ungdom. Kontingentindtægter fra ungdom på 1 år = ca. 250.000 kr.

Eske: Hvor justerer man henne i budgettet, hvis det ikke lykkes at hente 800.000 kr. i Elite Partner ? Svar: Det er omkring Herre senior 1 der er kan reguleres i budgettet, men naturligvis også her med sportslige konsekvenser.

Lars Vestergaard: Hvor langt er man med at nå de 170.000 kr. under øvrige sponsorindtægter ? Svar: Der er pt. Indtægter for 90.000 kr., så her vurderes budgettet at holde.

 

Indkomne forslag: Ingen

 

Fastsættelse af kontingent:

Bestyrelsen fremlægger forslag om at hæve kontingentet for børn og ungdom med 50 kr. pr. halve år for hver afdeling.

Baggrunden for dette er, at vi gerne vil fastholde at kunne tilbyde det produkt vi kan nu.

Øgede trænerudgifter, ønske om ungtrænere, flere dommer-påsatte kampe, flere medlemmer og dermed yderligere udgifter til stævner og kampe. Desuden er kontingentet ikke hævet i årenes løb efter indførelse af f.eks. vinterbold.

Kommentarer: Nogle fremmødte medlemmer kan godt følge forslaget. Andre er skeptiske ift. en kontingentstigning samtidig med et markant underskud. Det kan sende et uheldigt signal.

Bestyrelsen valgte, at trække forslaget tilbage for denne gang. Kontingentsatser fastholdes således uændret.

 

Valg til bestyrelsen:

Kasserer Bent Jensen. Villig til genvalg frem til næste generalforsamling. Bent genvalgt.

Mogens Albrechtsen og Jens Ravn begge på valg, ønsker ikke genvalg.

Begge tager ordet og takker for mange gode år i bestyrelsen og møder med 100% fremmøde af bestyrelsens medlemmer. Jens nævner, at det ikke var med hans gode vilje at han stopper, men han kan godt se fornuften i, at overlade plads til nye og yngre kræfter. Jens’s afsluttende kommentar er, at vi skal huske, at vi er en forening!

Til de 2 ledige pladser foreslås bestyrelsen Jesper Skovlund Pedersen og Nickolaj Jørgensen. Begge præsenterer sig selv, og bliver herefter valgt ind i bestyrelsen.

 

Evt. Intet

 

Generalforsamlingen afsluttes med et 3-foldigt hurra for VIF, som traditionen foreskriver.

 

Kenneth Jensen, referent på dagen.

Scroll to Top