Generalforsamling 12. dec 2019

Referat fra VIF generalforsamling den 12/12-2019.

 

  1. Valg af dirigent: Jan Bodo valgtes til dirigent.

Til stede var 25 stemmeberettigede medlemmer.

 

  1. Beretning: Formand, Morten Brandt, fremlagde bestyrelsens beretning, hvor han kom rundt om alle klubbens afdelinger – meget detaljeret. Beretningen kan i øvrigt ses på HER.

 

  1. Det reviderede regnskab forelægges: Kasserer, Bent Jensen, gennemgik regnskabsåret – indtægter og udgifter. Det viste et underskud på 132.152 på trods af øgede sponsorindtægter, og han nævnte, at der havde været fin omsætning i kiosken – men alligevel et mindre overskud end sidste år, og netop det vil der blive sat fokus på i 2020. Der var stor ros til de frivillige i kiosken for et super godt arbejde.

 

  1. Indkomne forslag: Formanden og dirigenten fremlagde bestyrelsens forslag til forskellige ændringer i vedtægterne – alle ændringer kan også ses på VIFNET. Det kan nævnes, at en af ændringerne betyder, at regnskabsåret er ændret således, at næste generalforsamling finder sted i februar 2021. Alle ændringer blev vedtaget.

 

  1. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent – det blev vedtaget.

 

  1. Valg til bestyrelsen: På valg var formand Morten Brandt – Kenneth Jensen og Line Farnov. Morten Brandt genvalgtes ligesom Kenneth Jensen. Line Farnov ønskede ikke genvalg, og John Petersen nyvalgtes til bestyrelsen.

 

  1. Bestyrelsessuppleant: Der valgtes ingen suppleant efter de nye vedtægter.

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant: Lars Vestergaard valgtes som bilagskontrollant (nyt ord i stedet for revisor), og der valgtes ingen bilagskontrollantsuppleant (er pt. vakant).

 

  1. Eventuelt: Brian Baran spurgte til styring af pigeafdelingen, når Line er stoppet i bestyrelsen – men Line fortsætter med det fine arbejde – uden for bestyrelsen.

Jens Peter Ørregaard spurgte til problematikken vedr. manglende U-17 og U-19 årgange og havde forslag til at afhjælpe dette, og formanden var positiv over for dette indlæg.

Kasserer Bent Jensen oplyste, at han på næste generalforsamling februar 2021 vil trække sig tilbage fra bestyrelsen. Man kan derfor allerede nu tænke over ny mand mk til at overtage regnskabet og klubofficestyring. Dette behøver ikke kun være en person.

Line Farnov fik en vinkurv som tak for sit gode bestyrelsesarbejde, og dirigenten fik en vingave for at have ledet mødet på fremragende vis (som altid).

Generalforsamlingen sluttede med et 3-foldigt hurra for VIF.  

 

 Referent: Hans-Jørgen (Sjønne).   

Scroll to Top