Generalforsamling 13. dec 2018

Fremmødt var 22 stemmeberettigede medlemmer.

1.  Valg af dirigent: Jan Bodo valgtes til dirigent.


2: Beretning: Formand, Morten Brandt fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen kan ses HER

 Der kom et par spørgsmål til beretningen – bl.a. vedr. udfordringerne med VIF’s baner. Formanden svarede, at han er i tæt dialog med kommunen. Der var stor ros fra dirigent Jan Bodo vedr. selve driften af VIF. Beretningen blev godkendt.


3. Det reviderede regnskab forelægges: I kasserer Bent Jensen’s fravær, fremlagde Morten Brandt regnskabet, der viste en god likvid kapital trods et underskud på 226.852,74 i 2018. Der var flere forklaringer på dette underskud – blandt andet skift af leverandør af vores tøjaftale, og en del indkøb af udstyr, hvor der er taget af sidste års indtjening fra festugen. Endvidere har vi aldrig tidligere haft så mange trænere på kurser som i år. Regnskabet blev godkendt. Budget for 2019 blev også fremlagt. Dette udviser et overskud på 24.100.


4. Indkomne forslag: Der var ikke kommet nogle forslag.


5. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog en mindre forhøjelse af kontingentet i nogle årgange, og disse ændringer blev godkendt. Selve ændringerne kan ses HER. Kontingenter opkræves halvårlig pr. 1. marts og 1. august, dog opkræves kontingentet for passive fremover kun en gang om året, nemlig 1. april.


6. Valg til bestyrelsen: På valg var kasserer Bent Jensen og bestyrelsesmedlemmerne Mogens Albrechtsen og Jens Ravn. Kassereren blev genvalgt særskilt, og der var også genvalg til Mogens A. og Jens R.


7. Valg af bestyrelsessuppleant: Dan Møller Jacobsen blev genvalgt.


8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Lars Vestergård blev genvalgt som revisor, og Morten Lynge genvalgtes som revisorsuppleant.


9. Eventuelt: Der var et spørgsmål vedr. indmeldelse i VIF – om et evt. nyt medlem selv skal sørge for det online. Dette er faktisk tilfældet – dog kan kassereren kontaktes ved spørgsmål. Der var ros til formanden og bestyrelsen fra flere deltagere i generalforsamlingen. 

Selve mødet sluttede med et 3-foldigt hurra for VIF, og formanden takkede dirigenten for en suveræn ledelse af mødet.

Scroll to Top