Generalforsamling 7. dec 2017

Referat af VIF generalforsamling torsdag d. 7. dec. 2017.

 

  1. Valg af dirigent.

Jan Bodo blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet.

22 stemmeberettigede medlemmer var til stede.2. Beretning

 Formanden, Morten Brandt, forelagde bestyrelsens beretning for 2017 – en meget positiv og detaljeret beretning, der blev afsluttet med nyheden om, at VIF er blevet kåret som årets fodboldklub af DBU Sjælland i 2017.  

              her er formandens beretning

              her er sportsudvalgets beretning

              her er veteranafdelingens beretning

              her er børneafdelingens beretning

 

 Vedr. ungdom – og børneafdelingerne – Der var spørgsmål fra Christian Olsen om hvor mange udvalg, der ville blive etableret, og formanden svarede: så mange, der er behov for.

Morten Olsen spurgte om implementering af ”den blå tråd” , og her var svaret, at der vil blive holdt flere trænerfora, hvor forskellige punkter fra ”tråden” vil blive gennemgået. I øvrigt indeholder ”tråden” en forældredel – en spillerdel og en trænerdel. 

Spil bold Mand gruppen var også nævnt i beretningen, og Jens O. Jensen fra denne gruppe roste VIF for en super god behandling.

 

Efter disse bemærkninger blev beretningen godkendt.

 

  1. Det reviderede regnskab forelægges.

 Kasserer, Bent Jensen, gennemgik regnskabet for 2017, og han fremviste et meget flot overskud på 347.772,78, som er et resultat af en fornuftig ageren og selvfølgelig også p.g.a. VIF’s engagement i Vordingborg Festuge. Den samledes omsætning i klubben var steget til ca. 1,4 mill. Kr.

Regnskabet blev godkendt.

Også budgettet for 2018 blev præsenteret. Budgettet viser et overskud på 9.100,-.

Bent Jensen opfordrede medlemmerne til at benytte Lokalfordelskortet – det vil støtte klubben.

 

  1. Indkomne forslag

    Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring.

    Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring i §9, opløsningsparagraffen:

I tilfælde af foreningens ophør skal likvidationsprovenuet eller overskuddet anvendes til sportslige formål i Vordingborg kommune af en forening mv som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål”

 Årsagen til forslaget er, at vi med denne formulering stiller os bedre for at få momskompensation.

(jf. vedtægterne kræves der 2/3-flertal af de fremmødte for at kunne vedtage forslaget).

Dette forslag blev vedtaget – enstemmigt.

 

  1. Fastsættelse af kontingent
    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent-satser ovenikøbet med den detalje, at kortgebyret fremover betales af klubben.

 Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

 

  1. Valg til bestyrelsen

På valg er

formand Morten Brandt Jakobsen

medlemmer Henrik Pedersen og Kenneth Jensen.

Formand Morten Brandt Jacobsen og Kenneth Jensen blev genvalgt – Henrik Pedersen ønskede ikke genvalg – i stedet nyvalgtes Line Farnov.

 

  1. Valg af bestyrelsessuppleant

på valg er Dan Møller Jacobsen

Dan Møller Jaacobsen genvalgtes som suppleant.

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg som revisor er Lars Vestergaard og som suppleant Morten Lynge Andersen

Både revisor, Lars Vestergaard og revisorsuppleant Morten Lynge Andersen genvalgtes.       9. Eventuelt.

Hans Hougaard spurgte, om det flotte overskud skulle ”ud at arbejde”, og her svarede formanden, at beløbet står som sikkerhed for forskellige kommende udgifter og som en polstring af VIF.

Brian Baran spurgte til medlemsantal i klubben, og Bent Jensen oplyste – pt. 589 medlemmer, svinger hel over året.

Samtidig roste Brian Baran både formanden og kassereren for en altid positiv respons.

 

Morten Olsen spurgte til ”trænerpakker” – både m.h.t. tøj og godtgørelse – det blev belyst af kassereren, og MO mente, at VIF ikke skulle investere i trænertøj, før man var sikker på, at en træner havde ”bevist” at ville blive i klubben i længere tid.

Årets VIFFER blev kåret og hædret af formanden – og meget fortjent blev Finn Hansen under stort bifald kåret til denne flotte pris. Finn Hansen har i mange år ydet et stort arbejde i klubben, og han har i år været en af nøglepersonerne i VIF’s store engagement med Festugen. 

Formanden afsluttede med at overrække Henrik Pedersen en vingave, da Henrik stopper i bestyrelsen efter et stort arbejde  som sportschef.

Også dirigenten Jan Bodo fik en vingave som tak for at have ”styret” generalforsamlingen på sædvanlig glimrende vis.

 

 

Referent:

Hans-Jørgen Henriksen (Sjønne).

Scroll to Top