Generalforsamling 8. dec 2016

En god debat ved årets generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling i Vordingborg IF, afholdt torsdag d. 8. december 2016 i klubhuset, Morten Olsens Alle 2, 4760 Vordingborg

Fremmødt 24 stemmeberettigede medlemmer.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne er:

 

1.Valg af dirigent

Jan ”Bodo” valgt.

Han konstaterede indledningsvis at generalforsamling var lovligt indvarslet med annonce i Sydsjællands Tidende d. 16. nov. 2016 samt på VIFNET d. 17. nov.  og derfor var beslutningsdygtig.

 

2. Beretning fra formand samt afdelingsansvarlig

Beretningerne kan læses her

 Formanden havde følgende tilføjelser: Det bliver en stor udfordring at fastholde det rent sociale i vores klub,   hvis vi ligesom bliver splittet op på forskellige adresser – den nuværende – træne på Panteren og spille på de nye baner ved Iselinge skolen.

 

På foranledning af formanden gennemgik Flemming Johansen den nye organisationsplan med ansvarsområder.

 

Formanden fortalte om processen, VIF har haft med Nykøbing FC – Næstved og HB Køge for at vurdere, om vi ville fortsætte med at have en samarbejdsklub. Efter møder med de 3 klubber, har VIF valgt at fortsætte med HB Køge, der har etableret et T-center hos os, som vi ønskede.

 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges

Kassereren forelagde det reviderede regnskab.

 Han oplyste, at regnskabet på godt jysk: ”ikke var så ringe endda”. Dette skyldes hovedsagelig et fantastisk stort og flot arbejde på sponsorfronten. Ny flot aftale med hovedsponsor Lollands Bank samt utrolig mange forskellige sponsorer, der alle bidrager i fin stil. Antallet og navne fremgår af hjemmesiden og sponsorvæggen her i klubhuset. Støt vore sponsorer, de støtter os.

Ligeledes er de administrative ændringer, som der blev iværksat sidste år, ved at slå igennem.

På det sportslige aktiviteter er der ikke blevet sparet, ligesom anmodet materiel mm. er blevet anskaffet.

Nøgletal: Omsætning: 1.123.635,-. Overskud:125.676,05.

Da klubben i fremtiden vil stå overfor en del udfordringer ikke mindst i forbindelse med evt. flytning af Stadion, baner, klubhus, er klubbens egenkapital dog ikke for stor, hvorfor vi også gerne i de kommende år skulle konsolidere os yderligere, dog uden at det slår i gennem på den sportslige side.

 

Vedr. kontingentopkrævning har dette jo været lidt forskellig i foråret i forhold til tidligere, og igen ændret her til efteråret.

Den tidligere ordning med giro-kort og betalingservice var en meget dyr ordning, ligesom den regnskabs-mæssigt krævede en del arbejde. Foråret var en overgangsordning frem imod den løsning, som kører nu og fremover, nemlig at man tilmelder sig med sit kreditkort, hvorefter betalingen sker automatisk.

 

Vedr. Lokalfordele eksisterer der godt 200 kort, hvor VIF står som modtager af støtten. Disse penge indgår i vores nye ungdomsrejsefond, som vil yde tilskud til ungdomsholds deltagelse i div. turneringer i både ind og udland.

Vi har lige modtaget første udbetaling for de første 4 mdr. Det blev til 339,50. Det kommer man jo ikke langt for, så se at komme i gang med at bruge kortet hos de handlende, der er med i ordningen. Herved sørger I for, at de handlende støtter VIF’s unge. Ud af de mere end 200 kort er der kun 9, der har været i brug. Det må vi kunne gøre bedre.

 

Vedr. brug af dette kort havde Jens Ravn haft et par lidt negative oplevelser i nogle forretninger, men kassereren mente, at disse forretninger nu var bedre gearet til at modtage kortet.

 

Kassereren oplyste endvidere, at det arbejde som en lang række af VIF’s medlemmer yder i forbindelse med Vordingborg Festuge også kaster godt fra sig. Regnskabet for 2016 er ved at blive gjort op, og VIF vil snart modtage et pænt 5-cifret beløb. Vi takker Festugen for støtten og opfordrer alle til, enten at melde sig som hjælpere under Festugen eller også bare møde op, høre noget musik, købe noget og skabe overskud, således at VIF igen kan nyde godt af støtte herfra.

 

Kassereren fremlagde et budget for 2016-17, der udviser et overskud på 5.300,-.

 

4. Indkomne forslag

Der er indkommet et forslag fra Jens Peter Ørregaard. Forslaget har kan ses her

 

Dette forslag, som omhandlede samarbejde med de andre klubber i kommunen, gav rigtig meget debat. Flere af de tilstedeværende incl. formanden og andre i bestyrelsen gav udtryk for, at VIF i forvejen har taget initiativer til samarbejde – men ordet – at generalforsamlingen pålæggerVIF at samarbejde kunne ikke accepteres. Det endte med, at Jens Ravn stillede et ændringsforslag, hvor pålægger blev erstattet med henstiller, og forslaget sluttede med: og der skal fremlægges en evaluering på næste generalforsamling.

Dette forslag kom til afstemning, og det blev vedtaget.

 

5.Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser:

U2 – U7                             150,-

U8 – U10                           350,-

U11 – U13                          500,-

U14 – U19                          550,-

Senior                                825,-

Old boys/veteran +30          750,-

Spil Bold Mand/passive        100,-

 

6. Valg til bestyrelsen

På valg er kasserer Bent Jensen,

Bestyrelsesmedlemmer Allan Sundstrøm, Flemming Johansen og Mogens Albrechtsen.

 

Bent Jensen genvalgtes som kasserer.

Mogens Albrechtsen genvalgtes også.

Allan Sundstrøm og Flemming Johansen ønskede ikke genvalg.

Jens Ravn var villig til en bestyrelsespost – og han blev valgt.

 

7.Valg af bestyrelsessuppleant

På valg er Dan Møller Johansen

Dan Møller genvalgtes.

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er revisor Lars Vestergaard og suppleant Morten Lynge Andersen

Både Lars og Morten genvalgtes som revisor og revisorsuppleant.

 

9. Eventuelt

 Stedet hvor alt kan drøftes men ikke vedtages.

 

Hans Hougaard savnede en rød tråd i VIFs ungdomsarbejde og spurgte også ind til, om vi måske kunne miste spillere ved vores samarbejde med Ørslev på pigesiden, som i øvrigt er forlænget i yderligere ½ år – det kunne Allan Sundstrøm dog afvise. Pigerne vil i foråret træne henholdsvis i Ørslev og i VIF.

Vedr. klubsamarbejde kunne Brian Baran meddele, at samarbejdet med NFC på kvindesiden fungerer rigtig godt.

 

“Bøf” spurgte til kontingentrestancer, hvor kassereren fortalte, at der arbejdes på sagen, beløbet er for nedadgående – og at beløbet heldigvis ikke er ret stort.

 

Bestyrelsens planer om at etablere en rejsefond til gavn for ungdomsholdene var også genstand for debat. Det beløb, som var kommet ind ved hjælp af Lokalfordelskortene var ret lille endnu – det kan selvfølgelig blive bedre, men flere årgange tjener penge til egen afdeling ved at arbejde på Vilde Vulkaner. Her kunne VIF evt. rokere mellem afdelingerne, så alle har mulighed for en økonomisk gevinst. Seniorafdelingen har i år ydet arbejde på Døllefjelde markedet, og tidligere har VIF også været særdeles aktiv på Roskilde Festivalen.

 

Hans Hougaard gav en kort info/status vedr. gruppen Spil Bold Mand, som kører rigtig godt – og hvor der er et fantastisk sammenhold.

 

Dirigenten, Jan Bodo, opfordrede VIF til at søge nogle af de legater/hæderspriser, som DBU Sjælland hvert år har i spil til aktive i foreningerne.

 

Jan Bodo afsluttede generalforsamlingen ca kl. 21, og derefter takkede formanden de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer, Allan Sundstrøm og Flemming Johansen for rigtig godt arbejde.

 

Til sidst overrakte formanden en flot og lækker kurv samt andre gaver til Sjønne, som blev valgt til årets VIFFER 2016. 

 

Generalforsamlingen afsluttedes med 3 x hurra for VIF, hvorefter man overgik til pølsespisning.

 

Referent:

 

Hans-Jørgen Henriksen (Sjønne).

Scroll to Top