Generalforsamling 8. dec 2015 – ny formand

Dagsorden:


1. Valg af dirigent

Jan ”Bodo” Herguth-Overgaard valgt.

Konstaterede generalforsamlingen korrekt indvarslet og derfor lovlig.

Fremmødt 30 medlemmer med stemmeret.


2. Beretning – formanden samt fra de forskellige afdelinger

Formandens beretning er offentliggjort på forhånd og kan læses her samt længere nede på siden.

Formanden gennemgik denne.

Kommentarer/spørgsmål til formandsberetning.

Det blev opfordret til, at måske flere spiller på Stadion, måske som forkamp af små spillere.

Forespørgsel vedr. hvad man vil med Netværksklubber.

I starten fungerede det rimeligt, hvor vi har haft spillere til træning i HB Køge, har kunnet spillet forkampe, men det er feset lidt ud.

Derfor ser vi at et evt. fremtidigt samarbejde skal give mere tilbage til os. Der skal være mere præcise aftaler. Det er svært, men vi vil ikke indgå i samarbejde bare fordi vi skal.

Herre senior beretning er offentliggjort på forhånd og kan læses her

Henrik Pedersen gennemgik denne.

Drenge beretning er offentliggjort på forhånd og kan læses her

Henrik Nielsen gennemgik denne. 

Kvinde/pige beretning offentliggjort på forhånd og kan læses her

Allan Sundstrøm gennemgik denne.

Veteran beretning kan læses her

Kenneth Jensen gennemgik denne.

Beretningerne blev samlet godkendt.


3. Det reviderede regnskab forelægges

Kassereren fremlagde regnskabet.

Årets resultat: overskud på 54.506,92, hvilket må sige at være tilfredsstillende ikke mindst i et år, hvor også er blevet tilbagebetalt 40.590 til Vordingborg kommune, som vi tilsyneladende havde fået for meget i tilskud i 2014.

En af årsagerne til det flotte resultat, er det fantastiske sponsorarbejde, der udføres.

Der er også investeret i drikkedunke til alle, ligesom vi lige sammen med Iselingeskolen har indkøbt 4 stk. micro indendørsmål.

I året er indført Mobilepay. Det har været i succes. 118.000 er der i perioden marts – oktober kommet den vej ind.

Swipp er ved at blive indført.

Omsætningen i klubben er knap 900.000.

Administrationsomkostningerne trimmes: Vi har opsagt Falck abonnement samt medlemskab af DGI, hvilket fremover skulle give en besparelse på ca. 15.000.

Betalingsopkrævningsaftale med Vordingborg Bank er opsagt, da det er blevet en meget dyr, og gammeldags besværlig måde at indkassere kontingent på. Det betyder så også, at alle PBS-aftaler er ophørt, hvorfor de medlemmer, der har benyttet sig af dette, vil modtage en ny form for opkrævning.

Spørgsmål til enkelte poster gennemgået.

Lidt diskussion vedr. opsigelse af PBS-aftale.

Regnskabet godkendt.

Budget for 2015-16 fremlagt. Det udviser et forventet overskud på 2.400.


4. Indkomne forslag – forslag skal være formanden i hænde senest d. 30. november

Ingen forslag modtaget


5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog følgende forenkling af takster for den kommende sæson:

Micro:                          150,- pr. halvår

U-08 – U-10                 350,-

U-11 – U-13                 500,-

U-14 – U-19                 550,-

Senior                          825,-

+30 år                         750,-

SBM                             100,-

Passive                         100,-

Takstgrupperne er lagt efter hvor man (som dreng) normalt spiller 3, 5, 8 eller 11-mands bold.

Vedtaget.


6. Valg til bestyrelsen

på valg:

formand,

Hans-Jørgen Henriksen (ønsker ikke genvalg) 

Morten Brandt Jakobsen valgt til formand for 2 år

medlemmer,

på valg:

Henrik Nielsen (ønsker ikke genvalg), Henrik Pedersen (modtager genvalg), Kim Friis, (modtager ikke genvalg), Kenneth Jensen (modtager genvalg)

Ikke på valg: Flemming Johansen, Allan Sundstrøm, Mogens Albrechtsen samt kasserer Bent Jensen.

Jf. vedtægterne skal bestyrelsen bestå af op til 9 personer. I forbindelse med ønsket om en mere strømlinet og dynamisk organisation, hvor arbejdsopgaver bliver mere præcist defineret, er det acceptabelt at reducere bestyrelsen til 7 personer.

Henrik Pedersen og Kenneth Jensen genvalgt for 2 år.


7. Valg af bestyrelsessuppleant

på valg:

Dan Møller Jacobsen, genvalgt.


8. Valg af revisor og revisorsuppleant

på valg:

revisor, Helena Nielsen (ønsker ikke genvalg) 

valgt blev Lars Vestergaard

suppleant, Lars Vestergaard – er valgt til revisor.

Valgt blev Morten Lynge Andersen.


9. Eventuelt

Spørgsmål vedr. om der er en dato på, hvornår vi skal være væk fra vores nuværende baner.

Ingen dato. Baner ved Iselinge er klar til næste efterår, og så kan de i hvert fald benyttes til træning i for og efterår sæson i den mørke tid, idet der skulle blive lys på de nye baner.

Sjønne forklarede lidt om, hvorledes Broen fungerer.

Bøv opfordrede til, at man skulle passe på Stadion-banen.

Flemming Johansen orienterede om bestyrelsens arbejde på at modernisere/strømline ledelsen. Han gennemgik bl.a. oplæg til klubbens nye værdigrundlag.

Der blev sagt tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer.

Der blev råbt 3 hurrah for VIF.


For ref.: Bent Jensen

Formandens beretning

Ved generalforsamlingen sidste år var formanden ikke på valg, men der skete forskellige ændringer og nyvalg, idet Bent Jensen valgtes som kasserer (for 2 år) – og Henrik Pedersen og Henrik Nielsen nyvalgtes for 1 år. Samtidig var der genvalg til Allan Sundstrøm, Flemming Johansen og Mogens Albrechtsen – alle for 2 år.

Vi har som i de senere år afholdt bestyrelsesmøder hver måned – undtaget i juli måned, og på det første møde i januar 2015 konstituerede vi os. Rent ledelsesmæssigt har dette betydet, at Flemming Johansen blev næstformand – Henrik Pedersen blev sportschef i herre senior, og Henrik Nielsen blev formand i drengeafdelingen, og alle ledere og trænere i alle afdelinger kan selvfølgelig ses på VIFnet.

Det rent sportslige vil jeg kun nævne med ganske få ord, da lederne i de forskellige afdelinger senere vil komme ind på det. Det har dog været en rigtig god efterårssæson, da både vores 1. kvinde – og herrehold rykkede en række op. Kvinderne endda i næstsidste spillerunde – mens vores 1. herrehold vandt den afgørende kamp i sidste runde – en helt fantastisk lørdag eftermiddag på stadion, og ugen efter vandt vores U-17 drenge-divisionshold sidste kamp og reddede sig i hermed i deres række – rigtig flot – efter at have ligget under nedrykningsstregen i det meste af efteråret.

Vedr. klubhuset har vi igen i år haft et godt samarbejde med Vordingborg Kommune. Vi har i løbet af de sidste 5-6 år fået et rigtig godt personligt forhold til adskillige personer i kommunen, og det har gjort vores samarbejde lettere på mange måder – specielt de rent praktiske – dog har det til tider været meget besværligt, når det har drejet sig om ønsker og spørgsmål af økonomisk karakter. Kommunen har skullet spare, og en stor udskiftning af personale har gjort, at det til tider har været meget svært og også besværligt bare at få kontakt med de relevante medarbejdere – så det har været noget af en udfordring.

I løbet af året er der skiftet rengøringsselskab, og det nye firma har kun en time til rådighed hver dag til at rengøre klubhuset, så det er næsten umuligt at nå alle toiletter, omklædningsrum, forgangen og mødelokalet. Derfor er det meget vigtigt, at vi hjælper med at feje og holde orden i de omklædningsrum, vi benytter – både efter træning og efter kampe, og det er noget, alle VIF trænere bør være opmærksomme på – ikke kun efter deres egne hold – men i høj grad også efter deres respektive modstanderhold.

En ting, vi også skal blive meget bedre til, er, at når en afdeling låner klubhuset til en afslutning eller et andet socialt arrangement, så skal den pågældende afdeling på forhånd have udnævnt nogle personer, der har ansvaret for bl.a. en total oprydning, så klubhuset næste formiddag fremstår således, at vi kan være bekendt at kunne færdes og opholde sig i  lokalerne – og i øvrigt også udenfor. Vi har haft nogle meget uheldige eksempler og oplevelser i de senere år – dog vil jeg sige, at i år er klubhuset blevet efterladt i bedre rengjort stand efter diverse fester og arrangementer – så det er blevet meget bedre end tidligere.

Vores alarmsystem fungerer fint, og indtil starten af oktober havde vi været forskånet for indbrud i lang tid, men så pludselig begik to mænd indbrud i klubhuset, hvor der kun blev stjålet en mobiltelefon og en computer – men langt værre blev der forøvet et omfattende hærværk med smadrede døre, og hvor adskillige el installationer blev flået ned fra væggene. Det har taget lang tid at få repareret og udskiftet alle disse ting. I forbindelse med det indbrud valgte vi, som alle sikkert har hørt, at offentliggøre et billede af en af banditterne, og det skabte en stor mediestorm i både aviser og TV, for det viste sig, at vi på den måde havde overtrådt persondataloven, og vi fjernede billedet fra vores hjemmeside. Det ender sandsynligvis med, at vi bliver idømt en bøde, men endnu har vi intet hørt om det – og indbrudstyvene ikke blevet fanget, så vidt vi er informeret.  

I øvrigt har vi sammen med kommunen  i efteråret foretaget en fuldstændig omkodning og registrering af nøgler til vores klubhus, så vi nu har helt styr på, hvem der kommer ind og hvornår.

Vores baner har været rimelige i år – træningsanlægget led i foråret under en længere tørke, og vores baneansvarlige har fredet opvisningsbanen således, at den udelukkende blev benyttet til vores 1. kvinde – og 1. herresenior kampe. Dog har vi sørget for, at alle øvrige VIF hold hver har fået en kamp på selve stadion her i efteråret (dog undtaget old boys og veteranholdene).

Kunstgræsbanen har vi slet ikke koncentreret os om i år – sidste år brugte vi oceaner af tid – helt forgæves – på at få den placeret ved Iselingen, men da beslutningen blev taget om Panterløsningen, så har der ikke været grund til at bruge mere energi på det projekt. Dog vil jeg knytte en enkelt kommentar alligevel, for kommunen meddelte, at man ville være så ”large” at kompensere for klubbernes udgifter til leje af Gunslevholm kunstgræsbane p.g.a. endnu en forsinkelse – det lød, som om det var en gave til klubberne, men for os var det da helt naturligt. Vi har haft en stor udgift på den leje, men vores kasserer har rykket adskillige gange for beløbet, og vi var sikre på, at vi ville få pengene i 2014, men sådan gik det ikke. Beløbet blev først overført til vores konto i september måned i år.

Vi har også i år haft et godt samarbejde med foreningen BROEN, hvor vi kan søge hjælp til bl.a. kontingent til vores ungdomsmedlemmer, hvis deres forældre ikke selv har økonomiske muligheder. Ligesom sidste år deltog jeg i år i BROEN’s generalforsamling – og også i år som dirigent. Jeg ved, at BROEN også i 2015 har hjulpet mange klubber, så det var igen meget skuffende at se, at kun svømmeklubben og VIF  var repræsenteret ved generalforsamlingen. Jeg synes, at når en forening har fået økonomisk hjælp af BROEN – ja, så det mindste man kan gøre, er da at deltage i  den årlige generalforsamling. I øvrigt er jeg allerede blevet inviteret til BROENS generalforsamling i februar 2016 – og igen som dirigent, og det har jeg naturligvis takket ja til.

Vores børneprojekt for børn fra 2 ½ til 5 år fortsætter med rigtig mange deltagere. Det er stadig Brian Baran,  Kenneth Jensen og Kenneth Bøv med hjælpere, der står for dette, og det er en stor opgave for VIF trænerne, for hver tirsdag vrimler det med børn på vores anlæg – flere gange har der været op til 60-70 børn med forældre. De ældste af de børn er i øvrigt begyndt at træne to gange om ugen, og det er også Brian, der sørger for det.

Et andet projekt – Spil bold mand – for mænd med kræft og andre alvorlige sygdomme – forsætter også, og hver torsdag mødes 8-14 mænd, som har en meget hyggelig time sammen. Der er opstået et rigtig godt venskab mellem dem, og socialt fungerer de rigtig godt sammen. Vi har nu booket en indendørstid til dem, så de også kan træne og være sammen om vinteren. De kommer både fra Vordingborg området, Præstø, Møn og Maribo. Og der er interesse mange steder fra vedr. dette projekt. Jeg blev faktisk kontaktet af en etnolog fra Københavns Universitet. Han er ph.d. og forsker i ældre menneskers lyst til og muligheder for fysisk træning – og hvad det betyder for deres liv generelt – både fysisk og mentalt. Jeg mødtes med ham i klubhuset i starten af november, og det blev til en to timers rigtig interessant snak om projektet. Han vil på et tidspunkt selv overvære en træning, og samtidig vil  han også tale med nogle af deltagerne for at høre, hvad de får ud af træningen og samværet med de andre.

VIF er stadig netværksklub med HB Køge, og det har vi været siden 2012, hvor daværende sportschef, Per Rud, var meget aktiv i forhold til at lave aktiviteter sammen. Da Per Rud forlod HB Køge, blev dette samarbejde ikke så intenst mere, og HB Køge var ikke så aktive i forhold til os og andre klubber, og vi må også være ærlige at sige, at vi heller ikke har været så aktive, som vi kunne være. I øjeblikket undersøger vi forskellige muligheder med andre divisionsklubber – om vi skal fortsætte med HB Køge  –  om vi kan have fordele andre steder – eller om vi helt skal droppe samarbejdstanken.

Vi har haft et godt år i sponsorafdelingen – vi har fået flere nye samarbejdspartnere – både helt lokale og også nogle fra Nykøbing F. og fra mindre byer uden for Vordingborg. Af nye sponsorer i 2015 skal nævnes: Autoforum Peugeot, Vordingborg – Bog og Ide, Vordingborg – Flemmings Planteskole, Ugledige – Lohorst Group, Vordingborg, Møns Bank – Stryhns (Langelænder) – Tandlægeselskabet, Præstø – Toms Have og Park, Toreby – Zolutions, Nykøbing F. – Nysted Brøndboring – Zimplex Rengøring, Vordingborg – Det Gyldne Steakhouse, Vordingborg – Cafe Einstein, Vordingborg – Bilhuset, Vordingborg, Ingeniørfirmaet Moe, Vordingborg og El Centret, Vordingborg. Vores aktiviteter på stadion ved 1. hold hjemmekampene har gjort, at flere firmaer har syntes, at det er attraktivt at ”være med” på stadion i form at bandereklamer – bannere eller trøjereklamer – Vi har også fået en frugtsponsor, der leverer frugt til vores 1. herrehold ved alle hjemme – og udekampe – det er Den orientalske på Algade.

Lørdag den 30/5 i forbindelse med en 1. herresenior hjemmekamp havde vi lavet et arrangement for vores sponsorer, hvor der kom pænt med deltagere. Vi serverede frikadeller med kartoffelsalat – med tilhørende øl og vin. Her fik sponsorerne en kort gennemgang om VIF – bl.a. fortalte jeg dem om vores børneprojekt og også om Spil bold mand projektet. En af vores supergode sponsorer og samarbejdspartnere, Morten Abildgaard, Sportigan, Vordingborg, havde hele dagen lavet et flot set-up ved VIF klubhuset, hvor han havde en stor kollektion med – han lavede konkurrencer for børn og iøvrigt også en tipskupon, hvor der kunne gættes på resultatet af dagens kamp på stadion – og der var meget fine præmier fra Sportigan. På VIFnet har Bent Jensen moderniseret vores sponsorside, så alle bliver promoveret på bedste vis. Jeg vil hermed takke alle vores sponsorer, som er en meget vigtig del af VIF – og som er et stærkt fundament i hele vores klub.

Onsdag den 18/11 havde vi – sammen med en af vores gode sponsorer, Nordea Vordingborg – lavet et klubmøde for VIF’ere. Det blev afholdt i Nordea, og det blev en rigtig god aften, hvor Nordea fortalte om mulighederne i Deres bank – hvor der også var en lækker buffet – og hvor Sepp Piontek kom og fortalte om sin karriere – specielt med det danske landshold. Det var et inspirerende og også meget interessant og humoristisk indlæg, og alle 40 fremmødte VIF’ere havde en rigtig god oplevelse. Jeg vil takke Nordea for dette gode arrangement.

Vedr. VIF’s fremtidige placering – så er det planen, at der gøres baner klar på Iselingen, så de kan tages i brug i efteråret 2016, og to baner er påbegyndt, og da vi gjorde kommunen opmærksom på, at der selvfølgelig også skulle lys på disse baner, blev der afsat et beløb til lysanlæg. Et klubhus og en opvisningsbane er dog endnu ikke på tegnebrædtet, så der er flere udfordringer i det projekt. Vi har været og er stadig i dialog med Jesper Kjærulff fra Vordingborg kommune, og vi har også haft møde med en politiker fra kultur – idræt og fritidsudvalget, men vi kan se store udfordringer, hvis klubben ligesom skal deles i to, så der bliver aktiviteter både her på nuværende adresse og samtidig også på Iselingen. Det vil få konsekvenser for det sociale klubliv samt ikke mindst også rent økonomisk for omsætningen i vores kiosk.

VIF kiosken har vi igen i år forsøgt bemandet så meget som muligt, for den er et meget vigtigt fundament i klubben. Det er lykkedes – takket være de frivillige – at have åbent alle weekender – dog har vi været nødt til at holde lukket på nogle hverdage i forårssæsonen, og det ville være dejligt at få nogle yderligere frivillige til at tage en tørn i kiosken. Vi har søgt på VIFnet i foråret – dog uden resultat, men på et opstartsmøde lige efter sommerferien kom der 3 nye frivillige, så vi kunne besætte alle hverdage samt også alle weekender. Der skal lyde en meget stor tak til dem, der har gjort et stort arbejde i kiosken – bl.a. Anne, Claus Junior, Annette P., Annette R., Erik, Finn, Hanne, Pia, Hans, Henriette, Josefine og Jette. Sammen med vores speaker, Jens Ravn – og vores super grillmester Preben, som er med til at skabe meget liv på stadion, har de været medvirkende til, at kiosken er en økonomisk grundsten i VIF.

Vi har i år afholdt den planlagte Liverpool Fodboldskole – det foregik i 3 dage i juli/august, og der var 23 deltagere.

Et meget mindre antal end på de 2 tidligere Liverpool skoler, vi har haft. Men vi og deltagerne havde nogle rigtig gode dage, og der var jo meget mere tid til den enkelte spiller, og efterfølgende har vi fået ros fra både deltagere og forældre. To af spillerne på vores 1. kvindehold, Chanina og Sofie, var assistenttrænere for de engelske trænere, og de var i høj grad medvirkende til, at børnene fik rigtig meget ud af fodboldskolen. I øvrigt fik vi frugt af Rema 1000, Vordingborg til alle børnene i disse 3 dage. Vi har også fået tilbudt Liverpool skolen i 2016, men vi er i bestyrelsen blevet enige om at takke pænt nej i denne omgang.  

Undertegnede har i år deltaget i flere møder og arrangementer i årets løb – i vilkårlig rækkefølge kan nævnes: DBU delegeretmøde i Roskilde (sammen med Bent Jensen) – generalforsamlig hos BROEN – adskillige møder i klubhuset med repræsentanter fra kommunen –   generalforsamling i Vordingborg Idrætsråd (foregik i Præstø) – DBU møde i VIF’s lokaler vedr. vending af turneringen sammen med andre klubber, her deltog Bent Jensen og jeg – opstartsmøde med kommunen også sammen med andre klubber –  halfordelingsmøde – her deltog Bent Jensen – møde med andre klubber vedr. arrangement i forbindelse med Vordingborg 600 års jubilæum – her deltog Henrik Nielsen – infomøde i foråret inden sæsonstart med VIF trænere – møder med de frivillige i kiosken, både i foråret og i efteråret inden sæsonstart, og så havde Bent Jensen og jeg tilmeldt os folkeoplysningsrådets uddannelsesdag, men den blev aflyst p.g.a. for få deltagere. Samtidig har jeg forsøgt – ligesom i de tidligere år – at være synlig i klubben ved at overvære træninger og kampe og tale med trænere/holdledere, forældre og børn – og det er vist lykkedes nogenlunde.

Også i år har det i perioder været en udfordring at få besat forskellige poster i VIF. Der er brugt megen tid på at finde trænere og hjælpere til bl.a. nogle af vores ungdomshold – og flere af vores trænere har også ageret holdledere. Dog er der forældre i nogle årgange, som sørger for samling, kørsel m.m.   

I 2014 blev Claus ”Junior” Andersen valgt til årets VIFFER p.g.a. af sit store arbejde i kiosken, og også i år har vi en meget fortjent vinder af denne pris. Vedkommende vil få sin hæder og gave lidt senere i aften.

Medlemstallet i VIF har hen over hele sæsonen været 631 medlemmer – fordelt således: herre senior 43 – old boys 19 – veteraner 60 – spil bold mand 14 – drengeungdom 277 – kvindesenior 70 – pigeungdom 70 – passive 100.

Der blev afholdt VIFFER fest lørdag den 7/11 – netop den dag, hvor vores 1. herrehold rykkede op, og det blev en stor succes. Det var Karoline Ellegård og Joakim Brandt, som stod for arrangementet, og det skal de to unge spillere have stor ros for. Festen blev holdt på Cafe Einstein, og det blev en superaften og nat for alle VIF’ere, og forhåbentlig er denne fest nu blevet en tradition (igen).

Sidste år fik VIF sin egen facebookside, og vores hjemmeside er i løbet af 2015 blevet moderniseret, så den fremstår meget brugervenlig – og også meget vigtigt – vores sponsorer bliver promoveret på en rigtig god måde. Det er Bent Jensen, der har designet og optimeret VIFnet.

Til sidst vil jeg takke alle ledere og trænere i vores klub – alle har gjort rigtig meget for medlemmerne, og det har været en fornøjelse at være en del af VIF sammen med Jer.

Også mange tak til den øvrige bestyrelse for et super samarbejde i 2015. Der har været mange udfordringer, og dem har vi sammen forsøgt at tackle på bedste måde – i hvert fald i VIF’s ånd og i respekt for klubben, og det har været en meget stor fornøjelse at lede VIF sammen med Jer. Jeg har nu været i bestyrelsen i 5 år – formand i 4 år – og jeg har besluttet ikke at genopstille, men jeg har lovet den nuværende bestyrelse, at jeg gerne vil fortsætte med at have ansvaret for sponsorafdelingen, og jeg ser frem til at arbejde med at fastholde vores nuværende sponsorer – og samtidig også forsøge at knytte nye og interessante samarbejdspartnere  til vores fælles klub.

Jeg synes at kunne sige, at jeg afleverer vores klub i rimelig god form og balance til den nye formand og bestyrelse – der er ikke sket kæmpe revolutioner i VIF i min formandstid – det synes jeg ikke har været nødvendigt – men der er selvfølgelig sket nogle ændringer – bl.a. på flere rutiner i vores kiosk – og også hele set up’et i sponsordelen har gennemgået en ændring. Både økonomisk og administrativt ser det rigtig fornuftigt ud, og jeg tror og også fornemmer, at der i de andre klubber i kommunen og også i lokalsamfundet står respekt om vores fælles klub – det har jeg i hvert fald arbejdet på i mine formandsperioder.

 

Hans-Jørgen Henriksen, VIF – formand.

Scroll to Top