Vores vedtægter

Vores vedtægter

Godkendt ved generalforsamling d. 21. februar 2023.

 1. Foreningens navn er Vordingborg Idrætsforening.
 1. Foreningens formål er at virke for udbredelse, kendskab og interesse for at spille fodbold.
 1. I foreningen kan optages:
 2. a) aktive medlemmer
 3. b) passive medlemmer

Indmeldelse har fundet sted ved administrativ godkendelse i KlubOffice.

Foreningens vedtægter fremgår på foreningens hjemmeside.


 1. Udmeldelse sker elektronisk via ’Mit DBU’.

 1. Restancer udover en måned, som ikke er betalt efter skriftligt påkrav fra kassereren inden 10 dage efter påkravets modtagelse, medfører, at medlemmet kan slettes.

Ny optagelse kan kun ske, når restancen er betalt.

Såfremt et medlem overtræder foreningens vedtægter eller nogen af bestyrelsen – i medfør af § 6 – given anvisning, kan den pågældende ekskluderes af foreningen.


 1. Ethvert medlem er pligtig til at rette sig efter bestemmelser, som bestyrelsen i medfør af foreningens vedtægter måtte træffe til overholdelse af ordenen på idrætspladsen eller ved foreningsaktiviteter.

Intet medlem må modarbejde foreningens interesser.


 1. Foreningen ledes af en bestyrelse der består af 7 personer.

Generalforsamlingen vælger formand, kasserer, 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

For at kunne indvælges i bestyrelsen skal man være fyldt 18 år.

Valg til bestyrelsen er for 2 år, valg til suppleant er for 1 år.

I lige år vælges formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

I ulige år vælges kassereren samt 3 bestyrelsesmedlemmer.

Genvalg kan finde sted.

Foreningens daglige forretning ledes af formanden i samråd med bestyrelsen.

Bestyrelsen er pligtig, at lede foreningen i overensstemmelse med dens vedtægter og at forvalte dens midler på forsvarlig måde.

Bestyrelsen skal føre referat over bestyrelsesmøder, generalforsamlingen m.m.

Indkaldelse og afvikling af bestyrelsesmøde foregår ifølge en af bestyrelsen fastsat forretningsorden.

Der skal afholdes bestyrelsesmøde, hvis tre af dens medlemmer forlanger det.

Kontingenter til samtlige medlemsgrupper fastsættes af generalforsamlingen.

Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for klubbens midler samt sørger for kontingentopkrævning og administrerer i øvrigt ind- og udbetalinger.

Foreningens regnskabsår løber i perioden 1. januar til 31. december.

Når som helst foreningens bestyrelse eller revision kræver det, er kassereren pligtig til at forelægge alt regnskabsmateriale og meddele de oplysninger til regnskabet, som forlanges. 

Til at kontrollere foreningens regnskab vælger generalforsamlingen en bilagskontrollant samt en bilagskontrollantsuppleant. Valget gælder for 1 år.


 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Aktive og passive medlemmer over 18 år har stemmeret på generalforsamlingen, fsv medlemmet ikke er i restance med betaling af kontingent.

Generalforsamlingen skal indkaldes med 14 dages varsel ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Det kontrollerede regnskab forelægges
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
 8. Eventuelt

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandet de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Skriftlig afstemning foretages, når dirigenten bestemmer det, eller hvis halvdelen af de fremmødte forlanger det.

Afstemning sker ved håndsoprækning. Valg til bestyrelse sker ved skriftlig afstemning, såfremt der er flere kandidater, end der skal vælges

Til vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringsforslaget.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. januar.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal afholdes med gyldigt varsel eller når 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav med angivelse af forhandlingsgrundlag.


 1. I tilfælde af foreningens ophør skal eventuelle midler anvendes til sportslige formål i Vordingborg kommune.

 1. Foreningen tegnes ved formanden eller kassereren og et andet bestyrelsesmedlem. 

 1. Foreningen hæfter med dens formue alene.

Ingen bestyrelsesmedlemmer kan gøres til genstand for personlighæftelse for foreningens forpligtigelser eller gæld.

 

Dirigent Steen Sørensen

Vil du være en del af vif?

Find det rette hold for dig

Vores Partnere
Scroll to Top