Generalforsamling 22. feb 2022

Fra ordinær generalforsamling i Vordingborg IF, tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 19.00 i klubhuset

 

Dagsorden ifølge vedtægternes § 8:

 

Formand Morten Brandt bød velkommen.

38 stemmeberettigede medlemmer var til stede, herudover 5 mere.

                            

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog advokat Lonnie Kromann Nielsen, som valgtes og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht vedtægterne og hermed beslutningsdygtig.

 

 

 1. Beretning

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Morten Brandt. Beretningen er vedhæftet nærværende referat. 

Beretning kan ses her 

Der var ingen bemærkninger til beretningen, som herefter blevet taget til efterretning.

 

 

 1. Det kontrollerede regnskab fremlægges (regnskabsperiode 01/01-2021 – 31/12-2021)

Kasserer Bent Jensen fremlagde regnskabet som udviste et overskud for året på 64.235,41 kr.

Der er samlede indtægter på 1.639.804,51. Den negative egenkapital er nedbragt til -55.306,57.

Regnskabet kan ses her

 

For fremtiden er der ønske om, at regnskabet offentliggøres på hjemmesiden samtidig med indkaldelsen.

Flere medlemmer var af den overbevisning, at der skal periodiseres mere på sponsor indtægter/udgifter.

Forklaring fra kassereren var at en del af sponsorindtægterne (elitepartner) er bogført med det fulde beløb i den sæson de er indbetalt (2021) selvom de rækker frem til sommer (2022).

Kassereren bekræftede at der ikke er sponsorer der i 2021 har indbetalt for 2 år.

Efter et par yderligere spørgsmål blev regnskabet godkendt.

 

Et medlem henstillede til at afdelingspenge skal ind gennem klubben aht. forsikring.

 

Kassereren orienterede om budget for 2022. Her budgetteres med overskud på 90.900 kr., således den negative egenkapital vil være positiv ved udgangen af 2022. Det blev på forespørgsel oplyst, at kontingentstigning er indregnet i budgettet samt at indkøb af bolde er indregnet i budget.

 

 

 1. Indkomne forslag

Der var til bestyrelsen indkommet 2 forslag, begge fra Jens Peter Ørregaard. Begge forslag er vedhæftet nærværende referat, i sin fulde længde.

 

 1. Bestyrelsen i Vordingborg Idrætsforening får indskrevet i ”Politikker”:
  ”at ingen trænere må henvende sig til spillere med medlemskab i andre klubber uden først at have orienteret ledelsen i den omhandlende klub gennem ledelsen i VIF”

 

Jens Peter motiverede sit forslag.


Bestyrelsen holdning er, at klubben gerne vil gå forrest i den retning og optage etikkken i deres politikker. Andre klubber arbejder også på dette, ifølge forslagsstiller.

Medlemmerne var uenige om dette forslag, og mente at der er stor forskel på om det omhandler ungdomsspillere eller seniorspillere. I forvejen findes der uskrevne regler, i hvert fald på ungdomssiden.

 

Flere medlemmer ønskede herefter, at stille følgende ændringsforslag:

 

”at ingen trænere må henvende sig til ungdomsspillere med medlemskab i andre klubber uden først, at have orienteret ledelsen i den omhandlende klub gennem ledelsen i VIF”

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. 10 stemte for forslaget, 23 stemte imod.

Forslaget blev ikke vedtaget.

(ungdomsspillere omfatter U2 til U19)

 

Det oprindelige forslag blev herefter sat til afstemning ved håndsoprækning. 26 stemte for forslaget og ingen stemte imod.

Forslaget blev vedtaget.

 

 

 1. ”Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen for kommunens største fodboldklub, at igangsætte initiativer ifht. kommunens øvrige fodboldklubber med henblik på mere formelle samarbejdsfelter, såsom fælles arrangementer og holdsamarbejder som 1. prioritet”

 

Jens Peter motiverede sit forslag.

 

Bestyrelsen tilkendegav sin mening og indstiller til, at forslaget vedtages. Bestyrelsens initiativ vil være at forsøge rekruttere personer til en samarbejdsgruppe imellem kommunens fodboldklubber. I forvejen har klubben gode erfaringer med holdsamarbejde.

Et medlem ytrede vigtigheden i, at det stadig skal være attraktivt at spille i Vordingborg IF (vores klub) med engagerede og uddannede trænere,  godt træningsmiljø mv., så vi på den måde kan tiltrække spillere naturligt.

Efter lidt flere kommentarer blev forslaget sat til afstemning ved håndsoprækning. 30 stemte for og ingen stemte imod.

Forslaget blev vedtaget.

 

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog at kontingentet for børne og ungdomsmedlemmer hæves med 50,- pr. halvår.

 

”Kontingentsatserne har været urørte nu i en årrække. Det har udgifterne ikke. Der spilles i mange årgange 3-4 turneringer, forår, efterår, vinter både ude og inde. Alene i denne vinter har vi 10 hold med i udendørs vinterturneringer. Dette er positivt, men ikke gratis.

Endvidere er vi nu nødt til at tilkøbe os regnskabshjælp”

Stigningen træder i kraft pr. 1. august 2022.

Flere af de fremmødte var af den mening, at alle bør løfte i flok og alle medlemmer inklusive herrer, kvinder og veteraner mv. skal have kontingent stigningen. Der blev fra forsamlingen givet udtryk for, at der var tale om en stigning, der bragte kontingentet op i den absolut højeste ende i kommunen samt om rimeligheden heraf.

Der var debat om hvorvidt generalforsamlingen kunne vælge at stemme om, at alle medlemmer skal have stigningen, men dirigenten afviste dette og henviste til dagsorden samt til at der er tale om et fremsat forslag, der er offentliggjort for alle medlemmer. Ændring der indebærer udvidelse af forslaget til en stigning i alle medlemsgrupper, ville efter dirigentens opfattelse efter omstændighederne ikke kunne vedtages. Medlemmerne skal kunne stole på, at det der står i dagsorden samt fremsatte forslag er det mest vidtgående, der kan forventes at ske på generalforsamlingen.

Bestyrelsen fik en pause til at summe over dette, men valgte at fastholde forslaget.

Forslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. 25 stemte for. Ingen stemte imod.
Forslaget blev vedtaget.

 

 1. Valg til bestyrelsen

Formand:

Formand Morten Brandt var på valg for en 2 årig periode. Morten blev valgt.

 

Kasserer:

Bestyrelsen foreslog Lene Nilsson for en 1 årig periode. Lene Nilsson blev valgt.

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Bestyrelsen foreslog Kenneth Jensen for en 2 årig periode.

Bestyrelsen foreslog Dennis Kølle for en 2 årig periode.

Bestyrelsen foreslog Claus Christensen for en 1 årig periode.

Alle blev valgt.

 

 

 1. Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant

 

Bestyrelsen foreslog Søren Goth Pedersen som blev valgt.

Ingen opstillede som bilagskontrollantsuppleant.

 

 

 1. Eventuelt

 

Opfordring til bestyrelsen om at sende alle forslag ud til medlemmer i god tid, både hvad angår indkomne forslag samt kandidater til bestyrelsen, således medlemmerne kan have mulighed for at fremsætte ændringsforslag inden 8 dages fristen.
Generelt opfordres til en gennemgang af vedtægternes frister.

 

Opfordring til at mikrofon bliver medbragt til næste generalforsamling.

 

Ros til kasseren for et godt og overskueligt regnskab / budget.

 

Der var afskedsgaver til Bent Jensen og John Petersen med tak for godt samarbejde.

 

Generalforsamlingen afsluttes med et 3-foldigt hurra for VIF, som traditionen foreskriver.

 

Referent: Line Farnov

Scroll to Top